Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Ontwikkelingsgerichte kinderopvang

Een fijne plek voor kinderen

Binnen Kinderdagverblijf “de Regenboog” wordt een fijne sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich thuis voelen. We bieden veiligheid, vertrouwen in eigen kunnen, voor zichzelf opkomen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig  en sociaal vaardig zijn, leren samen te  spelen en te  delen met andere kinderen en het ontdekken van eigen en andermans grenzen. Er wordt daarbij natuurlijk pret gemaakt, want een kind met plezier ontwikkelt zich goed.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wij hanteren de volgende pedagogische doelstelling:

Onze pedagogische doelstelling is de kinderen, die middels ons kinderdagverblijf worden opgevangen, de mogelijkheid te bieden zich optimaal en veilig te ontwikkelen binnen deze maatschappij. Wij willen ruimte bieden aan de sociale, emotionele en persoonlijke ontplooiing van elk individueel kind en tegelijkertijd het kind op de hoogte brengen van waarden en normen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ontwikkelingsgerichte visie

In onze individuele ontwikkelingsgerichte visie past een verticale groepsindeling, omdat  wij vinden dat kinderen van elkaar leren. Kinderopvang Bathmen werkt met twee verticale groepsindelingen van kinderen van 0 tot 2+ en van kinderen van 2+ tot 4 jaar.                                                                         

Bij de jonge kinderen baby’s en dreumesen ligt de nadruk naast de ontwikkeling vooral op het gebied van zorg. In de groepen staat veiligheid, geborgenheid, gezelligheid en gezamenlijkheid centraal. Op vaste tijden gaan we samen aan tafel en wordt er gegeten, gedronken, voorgelezen en gekletst.            Naast dat baby’s  hun eigen ritme  volgen van drinken, slapen en spelen,  geven de pedagogisch medewerkers individuele aandacht  door samen te spelen, het aanreiken van speelgoed, kinderliedjes te  zingen, muziek te maken of te  bewegen zowel binnen als in de buitenlucht. Zodat iedere baby en dreumes zich in zijn eigen tempo ontwikkelt.

                                         

Bij de twee+ peuterkinderen ligt de nadruk op de ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit onderscheiden biedt kinderen de mogelijkheid om zich in een individuele doorgaande ontwikkelingslijn te ontplooien in een voor hen afgestemde veilige omgeving. Samen met andere leeftijdsgenootjes binnen en buiten spelen en de wereld om je heen spelenderwijs ontdekken.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kwaliteit

We maken om de kwaliteit te borgen gebruik van het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma (VVE) Piramide van Cito. Zo hebben wij aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van uw kind, zowel op het gebied van  de sociaal-emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke competenties, de sociale competenties van uw kind en het ontwikkelen van waarden en normen.Tijdens de opvangdag wordt  spelenderwijs  aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsfasen. Er worden specifieke activiteiten  uitgewerkt door de pedagogisch medewerker in een Projectplanning per thema (bijvoorbeeld thema Wonen).  Om de ontwikkeling spelenderwijs  te stimuleren, spelen alle kinderen bij ons in een rijke-, speel- en leeromgeving, zowel binnen op de groepen als op het  buitenterrein. De pedagogisch medewerker is in staat  het spelenderwijs leren  van het individuele kind  te verrijken in de speciale hoeken die uitnodigen tot spel/ ontwikkeling (breinontwikkeling).

Betrokkenheid

De pedagogische medewerker kent en volgt de individuele ontwikkeling en achtergrond van uw kind en krijgt hierdoor een goede band en kan hierdoor de ontwikkelingen van uw kind samen met uw inbreng volgen en verrijken. 

De ontwikkelingen van u kind worden vastgelegd in de observatie/volgmethode KIJK! en  de metingen van CITO. Tijdens de haal- en brengmomenten en tijdens evaluatiemomenten wordt samen met u als ouder de ontwikkelingen  van uw kind gevolgd en besproken.

Soms hebben kinderen tijdelijk extra ondersteuning nodig en Kinderopvang Bathmen biedt  dan extra aandacht en begeleiding, mogelijk ondersteunt door experts intern, van Sine Limite of derden.

Om te zorgen voor een doorlopende ontwikkeling en welzijn van uw kind, wordt  voor de overgang naar de basisscholen  de ontwikkeling van uw kind  met u  als ouder besproken. Dit gebeurt middels het  OKE-formulier  en  daarna volgt een warme overdracht naar  de basisschool van uw keuze.