Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Ontwikkelingsgerichte kinderopvang

Een fijne plek voor kinderen

Binnen Kinderdagverblijf “de Regenboog” wordt een fijne sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich thuis voelen. De sensitieve pedagogisch medewerker biedt  veiligheid, vertrouwen in eigen kunnen, voor zichzelf opkomen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig  en sociaal vaardig zijn, leren samen te  spelen en te  delen met andere kinderen en het ontdekken van eigen en andermans grenzen. Er wordt daarbij natuurlijk pret gemaakt, want een kind met plezier ontwikkelt zich goed.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wij hanteren de volgende pedagogische doelstelling:

Onze pedagogische doelstelling is de kinderen, die middels ons kinderdagverblijf worden opgevangen, de mogelijkheid te bieden zich optimaal en veilig te ontwikkelen binnen deze maatschappij. Wij willen ruimte bieden aan de sociale, emotionele en persoonlijke ontplooiing van elk individueel kind en tegelijkertijd het kind op de hoogte brengen van waarden en normen.

Ontwikkelingsgerichte visie op de groepen

In onze individuele ontwikkelingsgerichte visie past een horizontale groepsindeling, omdat  wij vinden dat kinderen alle aandacht verdienen. Kinderopvang Bathmen werkt met drie horizontale groepsindelingen van kinderen van 0 tot 1+ , van 1+ tot 2+  en van kinderen van 2+ tot 4 jaar.

Bij de jonge kinderen, baby’s en dreumesen ligt de nadruk op de sensitieve ontwikkeling en op het gebied van zorg.

Snoezelelen

In de groepen staat veiligheid, geborgenheid, gezelligheid en gezamenlijkheid centraal. Op vaste tijden gaan we samen aan tafel en wordt er gegeten, gedronken, voorgelezen en gekletst. Naast dat baby’s  hun eigen ritme  volgen van drinken, slapen en spelen,  geven de pedagogisch medewerkers individuele aandacht  door samen te spelen, het aanreiken van speelgoed, kinderliedjes te  zingen, muziek te maken of te  bewegen zowel binnen als in de buitenlucht. Zodat iedere baby en dreumes individueel aandacht krijgt en zich in zijn eigen tempo ontwikkelt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                                       

Bij de twee+ peuterkinderen ligt de nadruk op de ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit onderscheiden biedt kinderen de mogelijkheid om zich in een individuele doorgaande ontwikkelingslijn te ontplooien in een voor hen afgestemde  sensitieve en veilige omgeving. Samen met andere leeftijdsgenootjes binnen en buiten spelen en de wereld om je heen spelenderwijs ontdekken

 

 

Educatieve kwaliteit

In onze visie en ambities om educatieve kwaliteit te bieden maken de pedagogisch medewerkers  gebruik van het Voor- en Vroegschoolse Educatie de methode (VVE) Piramide van Cito en het individuele volgsysteem Kijk! Zo hebben wij aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van uw kind, zowel op het gebied van  de sociaal-emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke competenties, de sociale competenties van uw kind en het ontwikkelen van waarden en normen.

Het belang van educatieve kwaliteit  is dat deelname aan  een goede voorschoolse voorziening op korte termijn kan leiden tot toegenomen cognitieve leer(vaardigheden) en een betere sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen, en op lange termijn tot betere schoolprestaties, betere kansen op de arbeidsmarkt beter gezondheid en andere baten van onderwijs (Oberon, april 2020).

Tijdens de opvangdag wordt  spelenderwijs  aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsfasen. Er worden specifieke activiteiten  uitgewerkt door de pedagogisch medewerker in een Projectplanning per thema (bijvoorbeeld thema Kleding!).  Om de ontwikkeling spelenderwijs  te stimuleren, spelen alle kinderen bij ons in een rijke-, speel- en leeromgeving, zowel binnen op de groepen als op het  buitenterrein. De pedagogisch medewerker is in staat  het spel  van het individuele kind  te verrijken in de speciale hoeken die uitnodigen tot spel/ontwikkeling (breinontwikkeling).

OLYMPUS DIGITAL CAMERABetrokkenheid

De pedagogische medewerker kent en volgt de individuele ontwikkeling en achtergrond van uw kind en krijgt hierdoor een goede band en kan hierdoor de ontwikkelingen van uw kind samen met uw inbreng volgen en verrijken. 

De ontwikkelingen van u kind worden vastgelegd in de observatie/volgmethode KIJK! en  de metingen van CITO. Tijdens de haal- en brengmomenten en tijdens evaluatiemomenten wordt samen met u als de ontwikkelingen  van uw kind gevolgd en besproken.  

Kinderen profiteren van extra stimulering op jonge leeftijd, zodat zij beter voorbereid starten op de basisschool (Oberon, april 2020).

I.v.m. Covid-19 is het contact aan de deur kort en spreekt u niet altijd de pedagogische mentor van uw kind.  Nu bellen, Appen en beeldbellen we met regelmaat om  u als ouder toch te betrekken bij de belevenissen en ontwikkelingen van uw kind. Natuurlijk kunt  u de gehele dag contact met ons opnemen door te bellen  of te mailen. 

Samenwerking

Soms hebben kinderen tijdelijk extra ondersteuning nodig en Kinderopvang Bathmen biedt  dan extra aandacht en begeleiding, mogelijk ondersteunt door experts intern, van Sine Limite of derden.

Om te zorgen voor een doorlopende ontwikkeling en welzijn van uw kind, wordt  voor de overgang naar de basisscholen  de ontwikkeling van uw kind  met u  als ouder besproken. Dit gebeurt middels het  OKE-formulier  en  daarna volgt een warme overdracht naar  de basisschool van uw keuze.